Polityka prywatności

Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: PROFILUX Kot, Zając Spółka jawna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Obrony Tyńca 44, 30-398 Kraków, NIP: 6762081632, REGON: 351563464, KRS: 0000884656, tel.: +48 12 259 18 95, +48 691 614 145, +48 661 529 597, e-mail: profilux@profilux.pl („Administrator”).
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zapytaniami ofertowymi i innymi czynnościami zmierzającymi do zawarcia umowy oraz realizacją praw i obowiązków wynikających z zawartych umów, w szczególności o realizację robót budowlanych, montażowych i wykończeniowych, wypełnienia obowiązków prawnych Administratora związanych z prowadzeniem dokumentacji budowlanej, realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie budowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 1. niezbędność do zawarcia i realizacji przez Administratora obowiązków i uprawnień wynikających z umów zawartych między stronami (tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. niezbędność wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym wynikających w szczególności z przepisów prawa budowlanego (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. prawnie uzasadnione interesy Administratora takie jak m.in.: zapewnianie bezpieczeństwa osób i mienia, dochodzenie roszczeń (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie związanym z realizacją wymienionych wyżej celów. Dane te nie są udostępniane innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku nie zawarcia umowy Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zakończenia wymiany korespondencji.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom współpracującym z Administratorem w tym m.in. doradcom prawnym, biuru rachunkowemu, podmiotom świadczącym usługi informatyczne (w tym hosting domen), zewnętrznym przewoźnikom i podwykonawcom zamawianych towarów/usług. Dane osobowe mogą być także przekazywane do innych podmiotów publicznych i prywatnych – jeżeli będzie to niezbędne na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren państw trzecich (obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowych.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania kopii danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie doprowadzi do braku możliwości zawarcia i realizacji umowy.

Pliki Cookies

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki te nie służą identyfikacji Użytkownika oraz dostosowaniu działania Serwisu do jego potrzeb. Nie przechowują one danych Użytkowników. Na ich podstawie nie jest także ustalana tożsamość użytkownika.

Serwis może umieścić pliki cookies w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies, umieszczonych przez ten Serwis - a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe. Korzystając z ustawień przeglądarki, Użytkownik w każdej chwili może zablokować umieszczanie, zablokować obsługę, a także usunąć już umieszczone pliki cookies. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.

Strona internetowa wykorzystuje następujące pliki cookies:

 • sesyjne, przechowujące informacje o identyfikatorach oraz sposobie sortowania i grupowania elementów na stronie WWW

Dodatkowo strona wykorzystuje pliki cookies z serwisów pośrednich Google AnalyticsGoogle AdwordsFacebook.

Pliki cookies sesyjne są przechowywane w przeglądarce internetowej do momentu opuszczenia serwisu, bądź wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki cookies stałe sią przechowywane w przeglądarce internetowej aż do ich usunięcia przez użytkownika.

Kontakt

PROFILUX Kot, Zając Spółka jawna

ul. Obrony Tyńca 44, 30-398 Kraków

NIP: 6762081632 · KRS: 0000884656

REGON: 351563464

BIURO/ADRES DO KORESPONDENCJI

ul. Tyniecka 33D, 32-050 Skawina

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku: 8.00 - 16.00

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.

Zamknij